Kontrola jakości​

W celu zapewnienia wysokiej jakości wyrobów proces produkcji w Hucie MAŁAPANEW Sp. z o.o. podlega ścisłej kontroli obejmującej:

  • Laboratorium  Chemiczne
  • Laboratorium  Badań Nieniszczących
  • Laboratorium  Badań Wytrzymałościowych
  • Pracownia Badania Mas Formierskich

Kontrole są realizowane jako kontrole międzyoperacyjne i kontrole ostateczne. Jakość wyrobów potwierdzana jest wystawieniem dokumentu z kontroli wg normy PN-EN 10204 (Świadectwo odbioru 3.1. lub Deklaracja zgodności z zamówieniem 2.1) i innych dokumentów według oczekiwań klienta.

Na życzenie klienta odbiór ostateczny wyrobu może odbyć się w obecności wskazanych przez niego Towarzystw Klasyfikacyjnych. Odbiór taki jest dokumentowany Świadectwem odbioru 3.2 (wg normy PN-EN 10204).