RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO DLA KONTRAHENTÓW HUTY MAŁAPANEW Sp. z o.o. w Ozimku

W związku z realizacją wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż dane osobowe uzyskane od Państwa będą przetwarzane przez HUTĘ MAŁAPANEW Sp. z o.o. w Ozimku z zachowaniem poniższych zasad:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest HUTA MAŁAPANEW Sp. z o.o. w Ozimku, ul. Kolejowa 1, 46-040 Ozimek, zwana dalej Administratorem.

 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Spółki lub w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@malapanew.pl

 3. Uzyskane od Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, zamówienia oraz ich rozliczenia. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO.

 4. Administrator może przekazać Państwa dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczących zasad powierzania danych osobowych.

 5. Odbiorcami uzyskanych od Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do ich wykorzystania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy/zamówieni i przedawnienia roszczeń z nich wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

 7. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych.

 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do zawarcia umowy i jej wykonywania. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy
  oraz jej wykonanie.

 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Powyższe zasady przetwarzania danych osobowych obowiązują od dnia 25.05.2018 roku.

Pobierz tekst klauzuli informacyjnej RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel. +48 77 401 85 24
e-mail: iod@malapanew.com.pl

Pobierz tekst klauzuli informacyjnej RODO